Bài 1: dữ liệu đầu vào để thiết kế hệ thống tưới

Bài 1: dữ liệu đầu vào để thiết kế hệ thống tưới

Bài 1: dữ liệu đầu vào để thiết kế hệ thống tưới

- vị trí địa lý: vườn ở đâu?

- loại cây: cây gì?

quy mô trồng: 1 sào, 3 sào, 5 công, 7 công, vài ha, vài trăm ha?