CHƯƠNG 0: CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ THỐNG TƯỚI

CHƯƠNG 0: CÁC THÀNH PHẦN CỦA MỘT HỆ THỐNG TƯỚI
Hệ thống tưới bao gồm những thành phần gì?

Có rất nhiều người vẫn chưa thể mường tượng để làm hệ thống tưới thì chúng ta nên bắt đầu từ đâu? Nên mục đích quyển sách này là giúp cho những người từ căn bản đến nâng cao có những kiến thức đầy đủ để chúng ta có thể làm được hệ thống tưới hoàn chỉnh.
Vậy, các thành phần của hệ thống tưới gồm những gì? Đó là những thành phần sau:

1. Nguồn nước
2. Máy bơm & hệ thống châm phân
3. Hệ thống lọc
4. Hệ thống truyền dẫn chính (ống chính)
5. Hệ thống truyền dẫn nhánh (ống nhánh)
6. Hệ thống truyền dẫn con (ống con)
7. Thiết bị đầu cuối (béc tưới, dây nhỏ giọt, béc phun sương)
8. Hệ thống van điện và bộ điều khiển.