video

LOẠT BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN LẮP RÁP HỆ THỐNG TƯỚI

edit

Bài 1: Xác định nhu cầu dùng nước của cây

Bài 2: Xác định dữ liệu đầu vào

Bài 3: Xác định lưu lượng bơm

Bài 4: Xác định số gốc có thể tưới trong một ca tưới

Bài 5: Cơ chế bù áp

Bài 6: Xác định lưu lượng đường ống

Bài 7: Bộ lọc cho hệ thống tưới

Bài 8: Bộ điều khiển trung tâm

Bài 9: Vị trí gắn van xả khí

Bài 10: Ống LDPE

Bài 1: xác định nhu cầu tưới của cây
Bài 2: Xác định dữ liệu đầu vào
Bài 3: Xác định lưu lượng bơm
Bài 4:Xác định số gốc tưới trong 1 ca tưới
Bài 5: Cơ chế bù áp phần 1
Bài 5: Cơ chế bù áp phần 2
Bài 6: xác định lưu lượng đường ống p1
Bài 6: Xác định lưu lượng đường ống p2
Bài 6: Xác định lưu lượng đường ống p3
Bài 7: Bộ lọc cho hệ thống tưới p1
Bài 7: Bộ lọc cho hệ thống tưới p2
Bài 8: Bộ điều khiển trung tâm p1
Bài 8: Bộ điều khiển trung tâm p2
Bài 9: Vị trí van xả khí p1
Bài 9: Vị trí gắn van xả khí p2
Bài10: Ống LDPE - Ống Nhánh p1
Bài 10: Ống LDPE - Ống Nhánh p2
Bài 10: Ống LDPE - Ống con p1
Bài 10: Ống LDPE - Ống con p2
Tự làm hệ thống tưới cho cây thanh long
Cách gắn ống con vào ống nhánh
Cách gắn ống nhánh vào ống chính
Rải ống nhánh cho hệ thống tưới