Câu hỏi: Đường ống nhánh (LDPE16mm hoặc 20mm) đi được bao xa?

08/09/2017 | 550
Đường ống chính và đường ống nhánh: thông thường đường ống chính được chia giữa vườn. Nhưng tùy theo khoảng cách của ống nhánh mà có cách chia phù hợp.

edit

Đường ống chính và đường ống nhánh: thông thường đường ống chính được chia giữa vườn. Nhưng tùy theo khoảng cách của ống nhánh mà có cách chia phù hợp.

Ống nhánh 20mm đi được khoảng cách tối đa là 50m, số lượng tối đa là 45 bù áp béc 25l/h, bù áp 20l/h thì đi được xa hơn.

Ống nhánh 16mm đi được khoảng cách tối đa là 35m, số lượng tối đa là 30 bù áp béc 25l/h, bù áp 20l/h thì đi được xa hơn.

Điều kiện nào tới trước thì áp dụng điều kiện đó để đạt mức đồng đều cao.

Ví dụ: cây thanh long thông thường sử dụng 2 béc cho một gốc. Như vậy, 45 béc thì ống 20 có thể đi tối đa là 11 khoảng trụ nếu muốn đạt độ đồng đều cao trên 95%. Nếu trồng thanh long ở khoảng cách 3m x 3m thì 11 x 3m = 33m so với điều kiện 50m thì điều kiện 33m tới trước nên phải sử dụng điều kiện đó trước. Khi đó nếu đi 50m thì số khoảng trụ sẽ tăng lên tới 17 khoảng x 3m. Với 17 khoảng thì số gốc tưới là 34 và lưu lượng sẽ tăng lên 34 x 2 = 68 béc. Vượt qua khả năng truyền dẫn của ống 20. Với ống 16mm thì nên dẫn xa 8 khoảng trụ đối với cây thanh long. Đó là sử dụng theo cơ chế bù áp ASOP. Nếu không bù áp thì chỉ đi được tầm 3 khoảng trụ đối với ống 16 và 5 khoảng trụ đối với ống 20 để đạt mức đồng đều cao.

Rõ ràng là việc sử dụng bù áp giúp cho đường ống nhỏ đi nhiều so với không sử dụng bù áp đối với hệ thống tưới


(*) Xem thêm:

Bình luận