Tính toán chi phí hệ thống tưới cho 180 gốc Na dùng béc chống côn trùng

<p><a href="https://bectuoi.top/admin/page/65/edit?menu_id=0&amp;menu_item_id=659">edit</a></p>

<p>CHI PHÍ HỆ THỐNG TƯỚI CHO 180 GỐC NA</p>

<p style="text-align:center"><img alt="600" src="/chi-phi-he-thong-tuoi-cho-180-goc-na.png" style="height: 320px; width: 600px;" /></p>

<p style="text-align:center">Chúng ta sử dụng ống béc tưới chống côn trùng hoặc béc 8030 cho cây na</p>

<p style="text-align:center"><img src="/duoi-gan-bec-6mm-1-thanh-phan-1.jpg" style="height: 300px; width: 300px;" /></p>

<p style="text-align:center"><img src="/2duoi-gan-bec-6mm-1-thanh-phan-3.jpg" style="height: 300px; width: 300px;" /></p>

<p style="text-align:center"><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="300" src="https://www.youtube.com/embed/Nv3ifcum1bo?start=244" width="400"></iframe></p>

<p style="text-align:center">&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>

<p>&nbsp;</p>